Department of Medical Services Seminar

Posted Date:27 January 2022
Brief:

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายทางการแพทย์และการพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องการ์เด้นท์ 3,4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลรักษาทางการแพทย์และการพยาบาลเฉพาะทางสู่เวทีสาธารณะ และสร้างเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาลเฉพาะทาง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิชาการที่มีคุณภาพ มาตรฐานนำไปสู่การให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพต่อไป