MM Studio

Client:MM Studio
Brief:

โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องอัดดนตรี เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของมืออาชีพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มจากการทดลองไอเดียต่าง ๆ และพัฒนาร่วมกันผู้ใช้งานจริง จึงออกมาเป็นแนวทางการใช้โต๊ะปรับระดับสูง จนถึงขั้นตอนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตเป็นงานจริง
 

Services rendered:
  • Furniture design
  • Mixer desk and sofa
06Apr
MM Studio Height Adjustable Console Set Up

MM Studio Height Adjustable Console Set Up