TRC Exhibition Study Concept

Brief:

ทดสอบแนบความคิดการใช้พื้นที่อาคารอนุรักษร์เพื่อจัดนิทรรศการแสดงภาพ
90 ปี / 90 ภาพ

Services rendered:
  • ออกแบบนิทรรศการ
Design Images: