Ekous

โซลูชั่นด้านวัสดุซับเสียง ตั้งแต่การออกแบบที่ให้อิสระในการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี รูปแบบการวาง การเซาะร่อง การทำผิวนูน หรือพิมพ์ลวดลวย สำหรับใช้งานกับผนังหรือฝ้าเพดานซับเสียง
Ekous panel ยังผลิตจาก PET วัสดุรีไซเคิล ที่เป็นการเลือกใช้วัสดที่ช่วยแปรรูปวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


http://www.ekous.net

Ekous Products